کاهش میل جنسی

کاهش میل جنسی یا لیبیدو در میان مردان بسیار متفاوت است : لیبیدو ممکن است به طور موقت کاهش یابد . در این موارد غالبا علل ذیل مطرح هستند : اضطراب خستگی لیبیدو تمایل دارد به صورت تدریجی و با افزایش سن کاهش یابد . گاه لیبیدو در سراسر زندگی یک مرد پایین است . در اطلاعت بیشتر دربارهکاهش میل جنسی[…]